โรงเรียนพญาไทได้รับ โล่รางวัลโรงเรียนดีเด่น พร้อมด้วยคณะครูทั้ง 60 ท่าน ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ติดต่อเรา