เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพญาไท
📌เนื่องด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนพญาไท
ตามโครงการ “VACC 2 School”
👶🏻👧🏻 โดยคุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มได้ มีดังนี้
1. มีอายุระหว่าง 10 – 18 ปี
2. ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
3. ไม่มีประวัติแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
4. ไม่มีประวัติโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งและมีใบรับรองแพทย์ว่าสามารถรับการฉีดวัคซีนได้
5.บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
📌ในการนี้โรงเรียนพญาไท ขอให้ผู้ปกครองที่ประสงค์ให้นักเรียนในความปกครองของท่านฉีดวัคซีน โปรดกรอกแบบสำรวจความประสงค์และยินยอมให้ถูกต้องและครบถ้วนเพียงครั้งเดียว โดยการคลิกลิ้งค์ด้านล่างหรือ SCAN QR Code สามารถเริ่มกรอกได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 16.30 น. เมื่อท่านประสงค์และยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีน กรุณาดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง เพื่อนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ณศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ 📌https://forms.gle/dJWUHHHy1r2gXini7

ติดต่อเรา