ขอแสดงความยินดีกับทีมพญาไท #รางวัลOBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมประกวด จำนวน 21 รายการ📌รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จำนวน 9 รายการ📌รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จำนวน 4 รายการ📌รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง จำนวน 2 รายการ📌รางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รายการ📌รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 1 รายการ#เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับชาติ จำนวน 15 รายการ ➡️
1. ดร.พีรานุช ไชยพิเดชรางวัลชนะเลิศเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
2. โรงเรียนพญาไท รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่
3. นางลักขณา กลิ่นเฟื่องรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ
4. นางสาวศิวพร พันศร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 5. นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ
6. นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ
7. นางสาวอภิญญา สุขบัว รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
8. นายไพศาล ศุภปฐม รางวัลชนะเลิศหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
9. นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ รางวัลชนะเลิศหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ
10. นายณัฐพล มะลิทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
11. นางสาวอภิญญา สุขบัว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ
12. นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
13. นางสาวอมรวรรณ เวชกามา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
14. นางจิรชยา จาระนัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
15. นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
16. นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
17. นางสาวศศิธร เขียวกอ รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ
18. นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
19. นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
20. นางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์ รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
21. นายพงษ์พิศักดิ์ แร่ทอง รางวัลเหรีญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

ติดต่อเรา