นิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 การจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมภายใต้สถานการณ์โรคระบาด Covid -19?วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนพญาไท รับการนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ภาคเรียนที่ 1/2564การจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้สถานการณ์ โรคระบาด Covid – 19 โดยมี ดร.แสงระวี วาจาวุทธ ประธานคณะกรรมการจาก มูลนิธิยุวพัฒน์ นายเรวัตร แจ่มจบและ นายจำลอง รัชวัฒน์คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ เข้านิเทศและตรวจเยี่ยมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม line meeting พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมนำเสนอและให้ข้อมูลในการนิเทศติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้

ติดต่อเรา