งานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ข่าวสารวิชาการ

คลังสื่อออนไลน์โรงเรียนพญาไท

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จากนโยบายของรมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ“โรงเรียนหยุดได้ แต่นักเรียนต้องไม่หยุดการเรียนรู้” โรงเรียนพญาไทจึงจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล โดยนักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล ตามช่องทางต่างๆ นอกจากการเรียนตามตารางสอนที่ออกอากาศ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้ว ทางโรงเรียนพญาไทได้ดำเนินการ
จัดทำคลังสื่อวิดีโอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2565

ติดต่อเรา