“ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564”

1. สายชั้นอนุบาล 1
-รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1

2. สายชั้นอนุบาล 2
-รายชื่อนักเรียนอนุบาล 2

3. สายชั้นอนุบาล 3
-รายชื่อนักเรียนอนุบาล 3

4. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-รายชื่อนักเรียนชั้นป.1

5. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
-รายชื่อนักเรียนชั้นป.2

6. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
-รายชื่อนักเรียนชั้นป.3

7. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-รายชื่อนักเรียนชั้นป.4

8. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
-รายชื่อนักเรียนชั้นป.5

9. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-รายชื่อนักเรียนชั้นป.6

10. สายชั้นการศึกษาพิเศษ
รายชื่อนักเรียนการศึกษาพิเศษ

*หากผู้ปกครองมีข้อสังสัยประการใด ให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการ โทรศัพท์ 02-354-5273, 02-354-5251

1. สายชั้นอนุบาล 1
-รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1

2. สายชั้นอนุบาล 2
-รายชื่อนักเรียนอนุบาล 2

3. สายชั้นอนุบาล 3
-รายชื่อนักเรียนอนุบาล 3

4. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-รายชื่อนักเรียนชั้นป.1

5. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
-รายชื่อนักเรียนชั้นป.2

6. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
-รายชื่อนักเรียนชั้นป.3

7. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-รายชื่อนักเรียนชั้นป.4

8. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
-รายชื่อนักเรียนชั้นป.5

9. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-รายชื่อนักเรียนชั้นป.6

10. สายชั้นการศึกษาพิเศษ
รายชื่อนักเรียนการศึกษาพิเศษ

*หากผู้ปกครองมีข้อสังสัยประการใด ให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการ โทรศัพท์ 02-354-5273, 02-354-5251

ติดต่อเรา