ดำเนินงานตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพญาไทดำเนินงานตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการ ร่วมประเมินการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน เสนอแนะการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ติดต่อเรา