โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดี แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดี แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการ ดังนี้
1. นายคุณกิตต์ สุดแป้น
2. นางสาวจุฑามาศ นามจันทร์ดา
3. นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์
4. นางสาวอมรทิพย์ พึ่งสังข์
5. นายสุทัศน์ พนุมรัมย์
ติดต่อเรา