โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Mathematics and Science Day Camp 2023

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการดำเนิน โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพญาไท Mathematics and Science Day Camp 2023 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัฒนานักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้นและพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการนี้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศรีพญาไท

ติดต่อเรา