โครงการท่องไปในโลกกว้างจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บ้านครูธานี

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 โครงการท่องไปในโลกกว้างจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม รวมทั้ง วัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อและภูมิปัญญา ภายใต้หลักการ ‘3 ห่วง 2 เงื่อนไข’ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพสกนิกรชาวไทยได้นำไปปรับใช้กับทุกบริบทในการดำรงชีพ เพื่อมุ่งเน้น ให้รู้จักการพึ่งพากันและกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการลดต้นทุนและเพิ่มผลลัพธ์ เช่น การใช้ควายเป็นแรงงานไถนา ข้าวที่ได้จากนาสามารถแบ่งส่วนมาเลี้ยงไก่ได้” นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติอย่างมีความสุข เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการความรู้กับทักษะชีวิตเรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนสมัยก่อนจึงตั้งใจถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวนาที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ
 
ติดต่อเรา