แลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนของประเทศไทย และโรงเรียนของเมืองอินชอนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2566 (2023 International Exchange School Form (Thailand-Incheon, Korea)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรเรียนพญาไท มอบหมายให้ ดร.ศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วย นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ครูโรงเรียนพญาไท นำนักเรียนจำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนของประเทศไทย และโรงเรียนของเมืองอินชอนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2566 (2023 International Exchange School Form (Thailand-Incheon, Korea) โดยโรงเรียนพญาไทจับคู่กับโรงเรียนประถมศึกษาชางชิน การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ของโครงการฯ ผ่านทางแพลตฟอร์ม Zoom Cloud Meeting เพื่อให้นักเรียนทำความรู้จักฝึกแนะนำตนเอง และฝึกแนะนำโรงเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ผลการดำเนินกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี
ติดต่อเรา