รางวัลชมเชยอันดับ 1 และ อันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

เด็กหญิงปวัณรัตน์ ศรีทับพันธุ์ รางวัลชมเชยอันดับ 1 และ อันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
โดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
หนกลาง (ศพอ.ก.) ในพระะสังฆราชูปถัมภ์ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา