อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและออกแบบเว็บไซต์เก็บผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-PORTFOLIO)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพญาไท จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและออกแบบเว็บไซต์เก็บผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-PORTFOLIO) โดย นายมานะชัย หวังผล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และ นางสาวอารดา รัตนนภาลัย เพื่อส่งเสริมให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บข้อมูล การพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการจัดการอบรมดังกล่าว พร้อมนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และคณะครูเข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา