ระดับสายชั้นปฐมวัย

ระดับสายชั้นปฐมวัย

นางสาวอุษณีย์ อุตมะกูล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 1/1

นางสาวชลิดา ตั้งตระกูล

ตำแหน่ง : ครู
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 1/2

นางสาวเวียงพิงค์ ชูพล

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 1/3

นางสาวสิริรัตน์ วุฒิยานันท์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 1/4

นางสาวนันทิดา ศรีสังข์

ตำแหน่ง : ครู
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 1/5
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย 1

นางสาวไพลิน โหระเวส

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 1/5

นางสาวณัฐชลัย อำนาจวัฒนกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 2/1

นางสาวศรัญวิภา เงินดี

ตำแหน่ง : ครู
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 2/2

นางวรรณา ธนบวร

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวกาญจนิจ ดอกสันเทียะ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 2/4

นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์

ตำแหน่ง : ครู
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 2/5
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นางสาวโสภา มหาพงค์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 2/5

นางสาวดุษณี สามงานเหล็ก

ตำแหน่ง : ครู
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 3/1

นางสาวอัมพิกา สวัสดิผล

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 3/2

นางสาวณัฏฐา สนุกล้ำ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 3/3

นางสาวจิรภัทร์ กาญจนครุฑ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 3/4

นางสาวปิยาภัสร์ ประสงค์

ตำแหน่ง : ครู
ครูประจชั้น : อนุบาลปีที่ 3/5
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย 3

ติดต่อเรา