ครูประจำชั้น

ครูประจำชั้น

นางสาวเสาวลักษณ์ ชื่นตา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอภิชยา เกิดมณี

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายวัชระพงษ์ อุดไทย

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ
ครูพิเศษ : ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางชลธิชา เณรแก้ว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายสาวธมนวรรณ แม้นประโคน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรุจิรา เยี่ยมชลคำ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายนารถ นันทกิจ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวโศภิตา คงตาดำ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/5

สิบเอกชวิน สมบูรณ์หรรษา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางธนินท์ธร ชูแก้ว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/6
หัวหน้าสายชั้นป.1

นายธนัญชัย ทับทิมหิน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาววาสนา ไผ่งาม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวโฉมเพ็ญ ไชยสุวรรณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ครูประจำชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศุภรัศมิ์ ปิ่นมณีวงศ์

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายอาคม สุมทอง

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิณห์นิภา แก้วปุม

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ว่าที่ ร.ต.อนุชิต วรวาทิน

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายศิวะพล ศรีโท

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายณัฐดนัย เชื้อบุญยืน

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวธันย์ชนก จันทะวร

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายธรรม์ วัฒนาเมธี

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/7
หัวหน้าสายชั้นป.2

นางสาววิชชดา หลานเศรษฐา

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางเพ็ญศรี ชัยศรี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายฟาอิซ อัลอะมาน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอนุสรณ์ ผลกอง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุทัศน์ พนุมรัมย์

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเดือนเต็ม มัตตาเฮด

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอมรทิพย์ พึ่งสังข์

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอมรวรรณ เวชกามา

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายพงษ์พิศักดิ์ แร่ทอง

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายฉรัฐ สดสวย

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายอานันท์ บุญคำ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/7
หัวหน้าสายชั้น ป.3

นางสาวญาณิศา เข็มลาย

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวจุฑามาศ นามจันทร์ดา

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายศุภมิตร ได้เปรียบ

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวฐิตารีย์ เทียมกลาง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสุคนธ์ ใสสะอาด

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาววิริยะสุดา วงศ์ภักดี

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวศิโรรัตน์ เป้าเพชร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายไพศาล พินิจกร

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายไพศาล ศุภปฐม

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวเกศรา อเนกธนสาร

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/7
หัวหน้าสายชั้นป.4

นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววิภาวี อินทะเสม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ครูประจำชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวบุญสุดา แสงธิ

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกฤติยา หมู่นิคม

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :ภาษาต่างประเทศ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวดวงใจ จันทร์ประกอบ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสดศรี ฝาวรรธนะ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :ภาษาไทย
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายปฏิภาณ แก้วมาก

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวภัทร์พิชชา บุญแสง

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายธนพล กลิ่นเดช

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :การงานอาชีพ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายประดิษฐ วงศ์ยา

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/7
หัวหน้าสายชั้นป.5

นางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุโชติ โชตินัย

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจำชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศศิธร เขียวกอ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายณัฐพล มะลิทอง

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายวรันพจน์ รุ่งเรือง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจำชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายคุณกิตต์ สุดแป้น

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวน้ำฝน ทับวัน

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวนิตยา กายฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอภิญญา สุขบัว

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางจิรชยา จาระนัย

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวศิวพร พันศร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/7
หัวหน้าสายชั้นป.6

ติดต่อเรา