ห้องสมุดโรงเรียน

ห้องสมุดโรงเรียน

วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียน

        ห้องสมุดโรงเรียนพญาไท มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ทั้งด้านการให้บริการสื่อความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสนับสนุนโรงเรียนพญาไทสู่การเป็นองค์กรคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ  

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องสมุดและการบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการมุ่งพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ห้องสมุดมีชีวิต และมีมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี

เป้าหมาย

         บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนพญาไท ได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีความพร้อมในการบริการสื่อความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ มีทักษะการคิด  มีความกล้าคิด กล้าทำ เป็นคนเก่ง ดี มีความรู้มุ่งสู่อาเซียน

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนพญาไท เดิมมีขนาด 2 ห้องเรียน มีจำนวนหนังสือทั้งสิ้น 37,749 เล่ม และได้พัฒนาใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบดิวอี้

ปี 2545 ห้องสมุดได้รับการตั้งชื่อว่า “ห้องสมุดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  

 
ปี 2548 นางแสงระวี วาจาวุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางธาริณี เจริญสุข หัวหน้างานห้องสมุดได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้ห้องสมุดใช้ระบบ Electronic ในการลงทะเบียนหนังสือและทรัพยากร  บริการยืม-คืนและสืบค้นหนังสือและทรัพยากร  นอกจากนี้ยังมีบริการสืบค้นข้อมูลทาง Internet  ได้ดำเนินการจัดทำเมื่อวันที่  7 มีนาคม 2548 และได้เปิดให้ใช้บริการราวเดือนมีนาคม 2549 ตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 1 ขนาดกว้าง 8.4 เมตร และยาว 16.2 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 136.08 ตารางเมตร  
 
ปี 2550 นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มีโครงการดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โดยได้เริ่มดำเนินการทุบขยายห้องสมุดจาก 2 ห้องเรียน เป็น 4 ห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องสหกรณ์) แต่พื้นห้องไม่เท่ากัน จึงต้องมีการปรับพื้นให้เท่ากันอีกครั้ง โดยมีการดำเนินการรื้อและตกแต่งใหม่ โดยตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 1 มีขนาด 4 ห้องเรียน เปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2550 
 
ปี 2551 ห้องสมุดโรงเรียนได้รับการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำหรับใช้ประโยชน์ในการสืบค้นในห้องสมุด และได้รับการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง จากคุณชาญศักดิ์  เหลืองไตรรัตน์ และคณะ ในการจัดทำห้องสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต

 

ปี 2559 นายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ได้อนุมัติโครงการห้องสมุด 3 ดี ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด ดังนี้ จัดทำผ้าม่าน, จัดทำฉากกั้นห้อง, และปรับปรุงทัศนียภาพภายในห้องสมุด ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

 
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ได้พิจารณาร่วมกันคัดเลือกให้โรงเรียนพญาไท 1 ใน 5 โรงเรียนต้นแบบโครงการประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)
 

แผนภูมิการบริหารงานห้องสมุด

ติดต่อเรา