สายชั้นการศึกษาพิเศษ

สายชั้นการศึกษาพิเศษ

นางสาวรพีพรรณ ภูถาวร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวศรีสมร เพ็ญไพบูลย์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวณัฏฐ์ทิตา บุญศิริรุจิษยา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นายปรเมศร์ พันธุ์สุวรรณ์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวปัณณรัตน์ โสมาลา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวพรวิรินทร์ เนื่องสม

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/8

นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ

ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ครูประจชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/8
หัวหน้าสายชั้นการศึกษาพิเศษ

ติดต่อเรา