สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนพญาไท จัดดำเนินงานตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Regional Centre for SREM Education (Science Technology Engineering and Mathematics Education) : SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับ มูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา จัดทำโครงการประเมินและพัฒนา สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนพญาไทเป็นศูนย์การสมัคร/สอบประเมิน ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานสนามสอบ พร้อมด้วย ดร.ศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้โรงเรียนพญาไทได้ดำเนินการ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ติดต่อเรา