สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท
1.    รศ.ดร.พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์    นายกสมาคมฯ
2.    ทันตแพทย์บุญชู  สุรีย์พงษ์    อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
3.    นายสำราญ  เจริญพักตร์    อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
4.    นางแสงระวี  วาจาวุทธ        หาทุนสมาคมฯ
5.    นายสุเมธ  กีรติไกรนนท์    ผู้ช่วยฝ่ายหาทุนสมาคมฯ
6.    นางรุ่งรัศมี  ประทุมวัน    พัสดุสมาคมฯ
7.    นายรักชน  ศักดิ์ไพศาล        นายทะเบียนสมาคมฯ
8.    นางกรรณิการ์  อัครพุทธิพร     ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาคมฯ
9.    นางยุพา  ฤกษ์พจนี           บรรณารักษ์สมาคมฯ
10.    นางสาวศศิธร  เขียวกอ     ผู้ช่วยบรรณารักษ์สมาคมฯ
11.    นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง    ผู้ช่วยบรรณารักษ์สมาคมฯ
12.    นางสาวจารุ วงษ์เซ็น     ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
13.     นางสาวกนกพร  ราชวัตร      ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
14.    นายสหพัฒน์  ไตรรัตนวนิช    ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
15.    นางนิตยา  จิวรวิวัฒน์         ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
16.    นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์        ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
17.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ  ฝ่ายสวัสดิการสมาคมฯ
18.    นางนาวินี  โกวิทวิบูล    ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการสมาคมฯ
19.    นางวัณลา  บำรุงญาติ        ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการสมาคมฯ
20.    นางนาตยา  สีทับทิม      ปฎิคมสมาคมฯ
21.    นายบงกช  จันทร์พาหิรกิจ     ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคมสมาคมฯ
22.    นางณัฐา  ซิ้มสมบูรณ์ผล       ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สมาคมฯ
23.    นางทิพวัลย์  มากกุญชร    ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
24.    นายอนุชา  เทวานฤมิตรกุล      ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
25.    นายอภิคม  ศิริรัตน์มงคล       ฝ่ายกฎหมายสมาคมฯ
26.    ว่าที่ ร.ต.เกษม  มโนสันติ์    เหรัญญิกสมาคมฯ
27.    นางนันทกาญจน์  งามสิริเดชาวงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ
28.    นางสาวกาญจนา  เชาวลิต    ผู้ช่วยเหรัญญิก
29.    นายอำนวย  พุทธมี    เลขาธิการสมาคมฯ
30.    นางเตือนใจ  วสเกษม    ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ

ติดต่อเรา