วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2563 เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางจิรชยา จาระนัย

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพญาไท
English Vocabulary Pronunciation Skill Development for Primany 6 Students
of Phyathai School in Academic Year of 2021
ชื่อผู้วิจัย นางจิรชยา จาระนัย

ดาวน์โหลดเอกสารวิจัยในชั้นเรียน ปี 2563-ครูจิรชยา จาระนัย

ติดต่อเรา