วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2564 เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ GPAS 5 Steps นางจิรชยา จาระนัย

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ Wh-questions
จากการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียน
ตามแนวการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (GPAS 5 Steps) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพญาไท
WRITING PROBLEM SOLVING OF ANSWERING WH-QUESTIONS FROM
PRIMARY 6 STUDENTS’ ENGLISH READING BY USING GPAS 5 STEPS
LEARNING PROCESS IN ACADEMIC YEAR OF 2021, PHYATHAI SCHOOL
ชื่อผู้วิจัย นางจิรชยา จาระนัย

เอกสารวิจัยในชั้นเรียนป.6-2564-ครูจิรชยา จาระนัย ตอบคำถาม Wh question

ติดต่อเรา