รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข และได้ทำโครงการครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19 ใน“โครงการครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในงานวันครูโลก พุทธศักราช 2565

ติดต่อเรา