รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับดีเยี่ยม และเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ

โรงเรียนพญาไท ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับดีเยี่ยม และเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ การแข่งขัน สื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ติดต่อเรา