มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการศิลปินโรงเรียนปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนพญาไท มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการศิลปินโรงเรียนปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้และทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่ถูกต้อง มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นผู้มีระเบียบวินัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดในชีวิตในประจำวันได้ ให้นักเรียน ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท มอบรางวัลพร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่นักเรียน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา