ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพญาไท ตั้งอยู่เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 โทรศัพท์ 02 354 5251 โทรสาร 0 2354 5277 เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th อีเมล์ : phyathaischool@phyathai.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา    

                โรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) รวมทั้งเปิดสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-2) และการศึกษาพิเศษเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือ เด็กบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กบกพร่องทางการได้ยิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา โดยมีลำดับพัฒนาการ ดังนี้

                พ.ศ.2484 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ จัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                พ.ศ.2494 เข้าร่วมปรับปรุงโรงเรียนกรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พ.ศ.2500 เปิดสอนเด็กเรียนช้าเป็นครั้งแรก

                พ.ศ.2503 ปรับเปลี่ยนจากการสอนระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503

                พ.ศ.2506 โอนเข้าเป็นโรงเรียนส่วนกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา

                พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณขยายอาคารเรียนและห้องเรียน เริ่มทดลองสอนเด็กตาบอดร่วมกับเด็กปกติและเปิดห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก 1 ห้องเรียน

                พ.ศ.2510 โอนนักเรียนส่วนหนึ่งให้กับโรงเรียนราชวินิต โดยทำการสอนที่โรงเรียนพญาไทเป็นการชั่วคราวและย้ายออกไปเมื่ออาคารเรียนใหม่เสร็จซึ่งตั้งอยู่ข้างหอประชุมกองทัพบก

                พ.ศ.2516 ยกเลิกการสอนนักเรียนตาบอดเรียนร่วม แต่เปิดสอนเด็กบกพร่องทางการได้ยิน

                พ.ศ.2517 ยกเลิกห้องเรียนเด็กเล็ก

                พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาอีกครั้งแต่ยุติการรับเด็กเข้าเรียนในปีต่อมาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

                พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                พ.ศ.2523 โรงเรียนพญาไทโอนจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมีชั้นพิเศษเรียนร่วม 2 ประเภทคือ เด็กบกพร่องทางการได้ยินและเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

                พ.ศ.2535 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียนพญาไท (7 กุมภาพันธ์ 2535) ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอด 50 ปี ทำให้โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทานในปีการศึกษา 2535

                พ.ศ.2541 นำโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9002 จนได้รับการรับรองคุณภาพจาก 3 สถาบัน คือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) แห่งประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐาน EIT-CBO  แห่งประเทศไทย และสถาบันรับรองมาตรฐาน EAQA ของประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542

                พ.ศ.2542 ดำเนินการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนและนำโรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

                พ.ศ.2543 จัดสร้างโรงอาหารขนาด 6 x 56 เมตร เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จนได้รับรางวัลสถานศึกษาน่ามอง ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง และรางวัลพระราชทานเหรียญ “พฤกษานครา” ในโครงการแมกไม้มิ่งเมืองของกรุงเทพมหานคร

                พ.ศ.2546 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อเป็นรากฐานในการดำรงชีวิต และเปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามนัยมาตรา 63 และมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546

                พ.ศ.2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชั้นนำด้วยระบบการเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

                กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ มีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม โดยนักเรียนไทยไปอยู่กับครอบครัวประเทศสิงคโปร์และนักเรียนสิงคโปร์มาอยู่กับครอบครัวไทย ซึ่งนักเรียนพญาไทไปสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติจนเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์  ผลสืบเนื่องทำให้มีการทำข้อตกลงและสัญญาเข้าร่วมโครงการ Twinning Program เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2551 ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จโครงการหนึ่งของโรงเรียนพญาไท

                พ.ศ.2548 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกโรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนต้นแบบในการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนจะได้รับการบรรจุเป็นผู้บริหารสถานศึกษา

                -ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 3 ห้องเรียน พร้อมทั้งติดตั้งระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 200 เครื่อง

                -เริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ด้านละ 1 ห้องเรียน

                -สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 คัดเลือกโรงเรียนพญาไทเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์เด็กปฐมวัย

                พ.ศ.2549 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

                -เข้าร่วมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  ระดับดีเยี่ยม

                -สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ทำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 2 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย ประเมินคุณภาพจำนวน 14 มาตรฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา ประเมินคุณภาพจำนวน 14 มาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพ  ภาพรวมระดับดีมาก

                พ.ศ.2550 จัดสร้างห้องศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนอีกทั้งยังได้รับการอนุมัติเงินจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท ในการปรับปรุงห้องสมุดจากขนาด 1 ห้องเรียน เป็นขนาด 4 ห้องเรียน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

                นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ (Ability Development Program) โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน

                พ.ศ.2551 ดำเนินการปรับปรุงสนามและถนนในบริเวณโรงเรียน ให้สามารถรองรับกับการใช้งานที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงกำแพงด้านหน้าซึ่งเป็นป้ายชื่อโรงเรียนให้สวยงามทำให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงามขึ้น นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการ Mini English Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อหลักสูตร English Program ในระดับมัธยมศึกษา

                พ.ศ.2552 โรงเรียนพญาไท ปรับการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้ปรับปรุงอาคาร 3 ให้เป็นตึกของหลักสูตร Mini English Program เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้ข้อสอบเทียบเคียง o-net กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

                พ.ศ.2553 โรงเรียนพญาไท ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้เข้าร่วมโครงการสู่มาตรฐานสากล โดยจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2553 (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้รับการคัดเลือกให้ส่งครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการทดลองใช้แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                การดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย มีการนิเทศงานทุกด้านอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการดำเนินงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ หน่วยงานต่างๆ บุคลากรในชุมชน และผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี ด้วยบริบทของโรงเรียนพญาไท ผู้ปกครอง และชุมชน เห็นศักยภาพและมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาเป็นจำนวนมากสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ มาตรฐานระดับสากล” และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดว่า “โรงเรียนพญาไท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข” จึงเป็นหลักประกันว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพญาไทจะมีคุณภาพระดับสากลและเป็นสถานศึกษาต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษารับช่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 15:00:31 น.

ติดต่อเรา