ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1-2 ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1-2 โรงเรียนพญาไท เพื่อชี้แจงนโยบายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางโรงเรียน พร้อมนี้รับฟังการบรรยายพิเศษโดย อาจารย์ พญ.สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ และ อาจารย์ พ.ญ.ณิชา ทัศน์ชาญชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาลัยมหิดล โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าร่วมการประชุม ณ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา