ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

📢 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพญาไท ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น ในวันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรมในชั้นเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
📌 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เกร็ดความรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ตอบคำถาม ๑๐ ข้อ ได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ๘๐ % (ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม วันที่ ๒๐ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน มีดังนี้
📌ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพกการละเล่นไทย
ติดต่อเรา