ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2565 โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพญาไท

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2565
โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพญาไท
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้รู้และเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน

ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

📚 บทเรียนออนไลน์ E-Book

💻 ตอบคำถามออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน 

🌈 เชิญชวนนักเรียนแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียนในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

📌 จึงขอเชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม

ติดต่อเรา