ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scienec Show) กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2565

โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสุริยนท์ นามชุ่ม เด็กชายกัณฑ์พสิษฐ์ ภูริโภไคย เด็กหญิงวิรัญชนา พยัคฆพล ครูที่ปรึกษา ดร.ศศิธร เขียวกอ และนางสาวภัทร์พิชชา บุญแสง ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scienec Show) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 2000 บาท กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2565 องค์การพิพิธัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อเรา