ขอแสดงความยินดี แด่ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี แด่ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566 โรงเรียนพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น
นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
นายสุทัศน์ พนุมรัมย์
3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
นางสาวศศิธร เขียวกอ
ติดต่อเรา