ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ SL Open house 2022 SL Creativity and Innovation

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
SL Open house 2022 SL Creativity and Innovation
สันติราษฎร์ สรรสร้างนวัตกรรม ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การแข่งขัน ตกแต่งปูนปลาสเตอร์ด้วยสีโปสเตอร์
1.เด็กหญิงภูริชญา ไตรธรรม ป.6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.เด็กหญิงวรธิษณ์ อ่อนสา ป.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวอภิญญา สุขบัว
การแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
1.เด็กหญิงกนกกร สีหอน 5/4
2.เด็กหญิงอัยรดา สำเหนียกพันธุ์ 6/1
3.เด็กหญิงพริมาภา คณะนา 5/2
4.เด็กหญิงจิดาภา มีมนต์ษม 5/6
5.เด็กหญิงกุลณสร นาจาน 4/7
6.เด็กหญิงณฐมน ทองประสาท 4/7
7.เด็กหญิงธนารีย์ จารพุ่ม 4/7
8.เด็กหญิงธนัญชนก ชมเชิด 4/6
ครูผู้ฝึกสอน
1.นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์
2.นางสาวสราวลี อภินันทเวช

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.เด็กชายอัครวิบูลย์ วานิชานันต์
2.เด็กหญิงภูมรินทร์ คงวุธ
ครูผู้ฝึกสอน นายประเสริฐ จันทร์กระจ่าง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการเขียนโปรแกรม Scratch ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1.เด็กชายฐิตวิชย์ วงศ์อัมพรพัฒน์
2.เด็กชายชัชปมุต ภัสสพรณ์
ครูผู้ฝึกสอน นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแข่งขัน 360 องศาตอบปัญหาอาเซียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
1.เด็กหญิงอมลรดา รัตนะราช
2.เด็กหญิงอรวรา ธาราพิตร์
ครูผู้ฝึกสอน นายณัฐพล มะลิทอง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1. ด.ช.กรพล พวังสุข ป.4/6
2. ด.ช.เจนสิทธ์ ศิรินิวัฒน์ ป.4/6
3. ด.ช.ภูริชญา พงศ์ศิลา ป.4/7
4. ด.ช.ธนวินท์ จงจิตร ป.4/7
5. ด.ช.ธนบดี ปัญญาปรุ ป.5/6
6. ด.ช.พุฒิภัทร พูลทอง ป.5/7
7. ด.ช.ฐณคุณ วรกาญจนวุฒิ ป.5/2
8. ด.ช.ปริวัฒน์ ยมทอง ป.5/5
9. ด.ช.ชุติพนธ์ เรืองจาบ ป.6/4
10. ด.ช.ปัณยพัทธ์ วินทไชย ป.6/4
11. ด.ช.ฐิติรัตน์ เอี่ยมสะอาด ป.6/3
12. ด.ช.อัจฉริยะ สีก่ำ ป.6/3
13. ด.ช.ธีรวุฒิ นาคสวน ป.6/3
14. ด.ช.ธนชัย สีลากลาง ป.6/5
15. ด.ช.อัศม์เดช นากระโทก ป.6/5
ครูผู้ฝึกสอน นายอาคม สุมทอง และนายไพศาล ศุภปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อเรา