ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวดุษณี สามงามเหล็ก
นางสาวศรัญวิภา เงินดี
นางสาวนันทิดา ศรีสังข์
นางสาวศิโรรัตน์ เป้าเพชร
นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์
 
ติดต่อเรา