กิจกรรม Singing Contest ระดับปฐมวัย (MEP) ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Singing Contest ระดับปฐมวัย (MEP) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ เรียนรู้ในเรื่องของจิตใจและอารมณ์ด้วย ดนตรีซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความรู้สึก ทำให้ร่าเริง สนุกสนาน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังส่งเสริมความกล้าแสดงออกอีกด้วย ในการนี้ นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนระดับปฐมวัย (MEP) และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา