กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” ซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของความเสมอภาพและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน มีการแสดงชุด อาเซียนร่วมใจ มีการกล่าวประวัติวันอาเซียน 3 ภาษา และมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียน ในการนี้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว และ นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
 
ติดต่อเรา