กิจกรรมค่ายเด็กพญาไท หัวใจศิลปีน (Art Camp 2023) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการดำเนิน กิจกรรมค่ายเด็กพญาไท หัวใจศิลปีน (Art Camp 2023) ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ฝึกการทำงานเป็นทีม ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ดังนี้ ทำท่ารำไทยร่วมใจกันรำ ตำนานเล่าขานหน้ากากผีตาโขน พวงกุญแจวรรณะสีหรรษา music ball challenge Dance Battle และ ศิลป์สร้างสรรค์ ในการนี้ นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยโรงเรียน ตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา