กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์น้ำโรงเรียนพญาไท

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการดำเนิน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์น้ำโรงเรียนพญาไท เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนกล้าคิด กล้าทำ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้านน้ำซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนกิจกรรมที่จัดขึ้นส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้เรื่องวัฏจักรของน้ำ เกิดความตระหนักต่อคุณค่าและประโยชน์ของน้ำ รู้จักวิธีการใช้น้ำอย่างชาญฉลาด แสดงบทบาทสมมติเป็นผู้บริหารจัดการน้ำ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในการอนุรักษ์น้ำผ่านกิจกรรมการลงมือปฏิบัติที่ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยโครงการขยายผลการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศรีพญาไท
ติดต่อเรา