กิจกรรมค่ายทักษะภาษาไทย พญาไทหรรษา ภาษาพาสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการดำเนิน กิจกรรมค่าย ทักษะภาษาไทย พญาไทหรรษา ภาษาพาสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับวิชาอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงนักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม รวม ทั้งเพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน ดังนี้ ละอ่อนย้อนวัย อักษรนำคำตอบ ให้บิงโกทำนายกัน จะคล้องใจ ให้คล้องจอง แฝดคนละฝา ลอตเตอรี่เสี่ยงทาย โดมิโน่เสริมปัญญาพาสนุก และ กำจัดจุดอ่อน ในการนี้ นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา