การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566

🏆 โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงชัญญาพัชร เนียมประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ตัวแทนเขต) การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. เด็กหญิงวันทิตา ปลายเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
3. เด็กหญิงภูมรินทร์ คงวุธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา