การแข่งขันกิจกรรมเชฟจิ๋ว ฝีมือแจ๋ว Phyathai Chef Junior 2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการดำเนิน การแข่งขันกิจกรรมเชฟจิ๋ว ฝีมือแจ๋ว Phyathai Chef Junior 2023 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา