การประชุมผู้ปกครองนักเรียน MEP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / Mini English โรงเรียนพญาไท เพื่อชี้แจงนโยบายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางโรงเรียน พร้อมนี้รับฟังการบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์ พญ.สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ และอาจารย์ พ.ญ.ณิชา ทัศน์ชาญชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาลัยมหิดล โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา