กำหนดการสอนโรงเรียนพญาไท ภาคเรียนที่ 2/2562

กำหนดการสอนโรงเรียนพญาไท ภาคเรียนที่ 2/2562

normal1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
-คอมพิวเตอร์ ป.3
-คอมพิวเตอร์ ป.6
-งานบ้าน ป.1
-งานบ้าน ป.2
-งานบ้าน ป.3
-งานบ้าน ป.4
-งานบ้าน ป.5
-งานบ้าน ป.6


2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-คณิตศาสตร์ ป.1
-คณิตศาสตร์ ป.2
-คณิตศาสตร์ ป.3
-คณิตศาสตร์ ป.4
-คณิตศาสตร์ ป.5
-คณิตศาสตร์ ป.6


3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
-ภาษาอังกฤษ ASC ป.1-ป.6 (ครูต่างชาติ)
-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1-ป.6 (ครูไทย)
-ภาษาจีน ป.1-ป.6


4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย ป.1-ป.6


5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-วิทยาการคำนวณ ป.1
-วิทยาการคำนวณ ป.2
-วิทยาการคำนวณ ป.4
-วิทยาการคำนวณ ป.5

-วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6


6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
-วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.1-ป.3
-วิชานาฏศิลป์ ป.4-ป.6
-วิชาดนตรี ป.4-ป.6
-วิชาทัศนศิลป์ ป.1-ป.6


7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
-ประวัติศาสตร์ ป.1
-ประวัติศาสตร์ ป.2
-ประวัติศาสตร์ ป.3
-ประวัติศาสตร์ ป.4
-ประวัติศาสตร์ ป.5
-ประวัติศาสตร์ ป.6
-สังคมศึกษา ป.1
-สังคมศึกษา ป.2
-สังคมศึกษา ป.3
-สังคมศึกษา ป.4
-สังคมศึกษา ป.5
-สังคมศึกษา ป.6


8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
-พลศึกษา ป.1-ป.6
-สุขศึกษา ป.1-ป.6


9. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
-วิชา IS ป.1
-วิชา IS ป.2
-วิชา IS ป.3
-วิชา IS ป.4
-วิชา IS ป.5
-วิชา IS ป.6


MEPMathematics P.1-P.3
Mathematics P.4-P.6


Science P.1-P.3
Science P.4-P6


Health P.1-3
Health P.4-6


English P.1-3
English P.4-6


Art P.1-3
Art P.4-6

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่