คลังภาพกิจกรรม

วันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนพญาไทจัดกิจกรรมมือใหม่หัดค้า ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต รู้จักสร้างรายได้เสริมโดยนำสิ่งของเหลือใช้สภาพดี ใช้การได้มาขายในราคาตามสภาพของสินค้า มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการซื้อ-ขายสินค้า รู้จักจัดระบบการบริหารจัดการ การซื้อ – ขายสินค้าได้อย่างเป็นระบบ สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วันที่ 19 มกราคม 2561 โรงเรียนพญาไทจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อชั้นม.1 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ,โรงเรียนราชวินิตมัธยม, โรงเรียนศรีอยุธยา, โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษโรงเรียนพญาไท โดยมีนายวีระ ปรางค์รัตนะศิลา รองผู้อำนวยการและคณะครูสายชั้นการศึกษาพิเศษให้การต้อนรับ

ต้อนรับนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์ Swinburne Global Education Practicum ออสเตรเลีย ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับองค์การ The Global Education ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นองค์การที่ดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐออสเตรเลียกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงการจะเน้นเรื่องการจัดส่งครูชาวออสเตรเลียให้ฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียนประเทศเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ในรุ่นแรก ได้ส่งครูจำนวน 6 คน ฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ คือโรงเรียนพญาไท และโรงเรียนสายน้ำทิพย์

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่