คลังภาพกิจกรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพญาไทเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้บริหาร จากสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(แห่งประเทศไทย)ภาคกลาง ครั้งที่ 4/2560 โดยได้รับเกียรติจากดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศธจ.กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพญาไทโดยสายชั้นปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม "ธรรมสวัสดี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมที่ตนนับถือได้เหมาะสมตามวัย

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมค่าย English Day Camp 2017 สำหรับนักเรียนโครงการ MEP ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนพญาไทต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากโรงเรียนไตรมิตรพิทยา

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่