วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ โรงเรียนพญาไท :

โรงเรียนพญาไท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนเต็ม ตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

School Vision :
Phyathai School is an organizations learning with commitment to develop the students to their full potential in moving towards international standards and conjunction with the ability to live happlly in the context of Thai society by adhering to philosophy of Suffieiency Economy.

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน :
โรงเรียนมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะความสามารถในการดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
โดยมีสมรรถนะสำคัญ ดังนี้ความสามารถในการสื่อสาร

 • ความสามารถในการคิด
 • ความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ความสามารถใช้การใช้ทักษะชีวิต
 • ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ :
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ เป็นพลโลกที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล                  
โรงเรียนพญาไท ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้

 1. รักชาติ
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่ความรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ
 9. มุ่งสู่มาตรฐานสากล
 • ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • การสื่อสารสองภาษา
 • ล้ำหน้าทางความคิด
 • ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
 • รับผิดชอบต่อสังคม

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่