ชมรมเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท

พิมพ์

   frndteacher1

ชมรมเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรมเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท

  1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครูเก่าและครูปัจจุบัน
  2. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกชมรมฯ และเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท
  3. เพื่อช่วยเหลือ และรณรงค์จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนพญาไท
  4. เพื่อส่งเสริม และช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนพญาไท

    *ชมรมเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท จัดตั้งขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

    เครื่องหมายชมรมฯ

เป็นรูปเทียนจุดสว่างประกายโดยรอบ ตั้งอยู่บนดอกบัวบาน รองรับด้วยใบบัว มีอักษรคำว่า "ชมรมเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท" อยู่ด้านล่าง อักษรย่อ ช.ค.พ.ท.
เทียน หมายถึง ครูผู้ให้ความรู้คุณธรรมแก่นักเรียน
ดอกบัวบาน หมายถึง นักเรียนที่ได้รับความรู้เบ่งบานเหมือนดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำ และโคลนตม
ใบบัว หมายถึง ลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จการศึกษา

ประธานชมรมฯ