คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพญาไท

พิมพ์

committee1

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพญาไท ปีการศึกษา 2560

1

นายกฤช  กาญจนาภา

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2

ศ.พญ.ชุติมา สิริกุลชยานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นางทิพวัลย์ มากกุญชร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4

แพทย์หญิงอุมาพร พนมธรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5

นางปิยะนุช  ปุระวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นายพิสิษฐ์  เย็นศิริกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7

นายปราโมทย์ ขจรภัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8

พระครูพิลาศสรคุณ

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

9

พระมหาวรรณรงค์ ปุสฺสวณฺโณ

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

10

นายอนุชา เทวานฤมิตรกุล

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

11

ร.ต.ท.เรืองยศ ขันสุวรรณ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

12

นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13

นายภวัต รักธรรมมั่น

กรรมการผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า

14

ดร.ศศิธร เขียวกอ

กรรมการผู้แทนครู

15

นายอำนวย พุทธมี

กรรมการและเลขานุการ