คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพญาไท

committee1

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพญาไท ปีการศึกษา 2560

1

นายกฤช  กาญจนาภา

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2

ศ.พญ.ชุติมา สิริกุลชยานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นางทิพวัลย์ มากกุญชร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4

แพทย์หญิงอุมาพร พนมธรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5

นางปิยะนุช  ปุระวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นายพิสิษฐ์  เย็นศิริกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7

นายปราโมทย์ ขจรภัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8

พระครูพิลาศสรคุณ

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

9

พระมหาวรรณรงค์ ปุสฺสวณฺโณ

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

10

นายอนุชา เทวานฤมิตรกุล

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

11

ร.ต.ท.เรืองยศ ขันสุวรรณ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

12

นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13

นายภวัต รักธรรมมั่น

กรรมการผู้แทนองค์กรศิษย์เก่า

14

ดร.ศศิธร เขียวกอ

กรรมการผู้แทนครู

15

นายอำนวย พุทธมี

กรรมการและเลขานุการ

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่