กำหนดการสอนโรงเรียนพญาไท ภาคเรียนที่ 1/2562

พิมพ์

normal1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
-งานบ้าน ป.1
-งานบ้าน ป.2
-งานบ้าน ป.3
-งานบ้าน ป.4
-งานบ้าน ป.5
-งานบ้าน ป.6


2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-คณิตศาสตร์ ป.1
-คณิตศาสตร์ ป.2
-คณิตศาสตร์ ป.3
-คณิตศาสตร์ ป.4
-คณิตศาสตร์ ป.5
-คณิตศาสตร์ ป.6


3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
-กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 (ครูต่างชาติ)
-กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 (ครูไทย)
-กำหนดการสอนวิชาภาษาจีน ป.1-ป.6


4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย ป.1-ป.6


5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-วิทยาการคำนวณ ป.1
-วิทยาการคำนวณ ป.2
-วิทยาการคำนวณ ป.3
-วิทยาการคำนวณ ป.4
-วิทยาการคำนวณ ป.5
-วิทยาการคำนวณ ป.6
-วิทยาศาสตร์ ป.1
-วิทยาศาสตร์ ป.2
-วิทยาศาสตร์ ป.3
-วิทยาศาสตร์ ป.4
-วิทยาศาสตร์ ป.5
-วิทยาศาสตร์ ป.6


6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
-วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.1-ป.3
-วิชานาฏศิลป์ ป.4-ป.6
-วิชาดนตรี ป.4-ป.6
-วิชาทัศนศิลป์ ป.1-ป.6


7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
-ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1-ป.6
-สังคมศึกษา ชั้น ป.1-ป.6


8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
-พลศึกษา ป.1-ป.6
-สุขศึกษา ป.1-ป.6


9. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
-วิชา IS ป.1-ป.6


MEPMathematics P.1
Mathematics P.2
Mathematics P.3
Mathematics P.4
Mathematics P.5
Mathematics P.6


Science P.1
Science P.2
Science P.3
Science P.4
Science P.5
Science P.6


Health P.1-3
Health P.4-6


English P.1-3
English P.4-6


Art P.1-3
Art P.4-6